Prim

 

SEWE - na-francu'skom "CERCLE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE" - "ISTORIQESKIÏ I NAUQNIÏ KRUJOK", mejdunaro'dna$ assosia'ci$, kaka'$ stara'et<s$ miri't< nau'ku i ve'ru.